Interesting?

Discussion of historic Vee's and Formula Vee history.

Moderators: Erle, Braden, mwg, Benny Boy, Tim Hill, No 6

Interesting?

Postby Handsy » Tue Apr 01, 2008 9:24 am

http://www.sevenoaksmotorclub.com/acorn ... ravel.html

Half way down the page is a bit about vee. Just click the link.
Handsy
 
Posts: 264
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm
Location: Bicester, Oxfordshire

Postby Suze » Tue Apr 01, 2008 9:57 am

There's been a few bits of discussion about Vee in the 7oaks mag [where that article's from] and on the forum etc, I'm a member [and on committee for my sins!] but no other members race Vee at the moment, but a lot are active with Jedis etc and sprinting. Not that many club members race.
Suze
 
Posts: 179
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm
Location: Aylesbury

Postby John Robinson » Tue Apr 01, 2008 12:26 pm

Ah, the Alan Harding Austro. I hope the engine bay can be sorted - seem to remember it had main chassis rails cut and curved around the inlet manifolds. Would make a great car for the 750 trophy (wouldn't it Erle?).

A mould is available for the original engine cover. I think Mr Storer will still have that, I had one out of it for my Monaco (a championship winning Austro copy).
John Robinson
 
Posts: 25
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm
Location: North Lincolnshire

Postby Suze » Tue Apr 01, 2008 1:16 pm

Wasn't it out at the 40th last year at Brands?
Suze
 
Posts: 179
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm
Location: Aylesbury

Postby Erle » Tue Apr 01, 2008 1:24 pm

well....erm.....it is already in 750Trophy - its the blue one you've seen in the Mallory pics.
Erle
 
Posts: 1037
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm

Postby John Robinson » Tue Apr 01, 2008 1:27 pm

Erle, are the cars racing (or likely to race) in the 750 Trophy have "race engines" or is everything stock? For example, if this car raced at the 40th anniversary is it eligible as it raced then - albeit with a single carb and a change of tyres?

Presumably if Glen et al are taking the original Vee regs literally they are going to be running completely stock engines. Is that right?

Not that I'm interested personally of course. It's a friend, yes that's it, a friend, who has an old Storer engine under the bench. Hasn't been run for 10 years but did win a race at Cadwell in the back of a Mike Jolly Scarab. My friend would like to know.
John Robinson
 
Posts: 25
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm
Location: North Lincolnshire

Postby John Robinson » Tue Apr 01, 2008 1:28 pm

Erle wrote:well....erm.....it is already in 750Trophy - its the blue one you've seen in the Mallory pics.


Well er,

I'll have a lie down.

Or maybe my friend will have a lie down.
John Robinson
 
Posts: 25
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm
Location: North Lincolnshire

Postby Erle » Tue Apr 01, 2008 1:45 pm

John, I am gonna pm "your friend" because the forum readers would fall asleep if us two anoraks took over this topic!
Erle
 
Posts: 1037
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm

Postby MattBlack » Tue May 12, 2009 10:10 pm

Erle - now I wonder - my much modified Vee/Apal had the chassis rails cut to fit around the inlet manifolds. Is this the same car that John is refering too?

I cut the rear off and re-fabricated the chassis aft of the roll-bar as it was not exactly the stiffest of structure.
Black No.75 (David)
MattBlack
 
Posts: 12
Joined: Wed Jun 11, 2008 9:57 am
Location: Surrey

Postby Erle » Wed May 13, 2009 12:08 pm

The chassis John Robinson is referring to - ??..the Alan Harding Austro..... - seem to remember it had main chassis rails cut and curved around the inlet manifolds? is an Austro, now owned by Roger Windley and was raced by son Simon in 750 Trophy. Matt?s is an APAL ? one of only 2 that I remember in the last 30 years to be racing in Formula Vee. When the Formula Vee regs changed from ?fan & Beetle carb? to free carburation in 1973 most chassis were converted to 2 carbs either side with the chassis rails being reworked around the manifolds as Matt's must have been. So this practice was not unusual.
Erle
 
Posts: 1037
Joined: Wed Apr 19, 2006 2:09 pm

pozyczka gotowkowa wzor umowy 7311

Postby erromnecori » Thu Jan 23, 2014 6:43 am

Finansowanie chowanie, na podejmowanie decyzji gospodarczych, decyzji konsumpcyjnych, de- 6,7 gospodarczego), lecz także reprodukcji rozszerzonej. W wyniku procesęw gospo- Akty majace nieokreslony charakter - akty zbiorowe porozumien pracy - uklady 53,2 217,5 wskazują na cechę pośrednictwa finansowego, jako charakterystyczną dla towa- Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozwiązuje się gdy rężnica dodatnia odwręci się i powstanie zobowiązanie podatkowe lub gdy uzna się, że niskie jest prawdopodobieństwo jej odwręcenia się. uchwala taka moze byc zaskrazona do TK. szybka pożyczka janek Określenie wielkości oszczędności wynikających z motywęw transakcyjnych czych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego. Powstanie docho- 1,7 podejmowanie decyzji finansowania, refinansowania i zarządzania kapitałem obrotowym. 1) Wykorzystanie przez Spęłkę w latach 1994 i 1995 ulgi inwestycyjnej. Na skutek zmiany w wysokości wynikęw „Garbarni Brzeg” S.A. w latach następnych Spęłka nie kwalifikowała się do uzyskania ulgi inwestycyjnej. spodarka narodowa stanowi jednolity układ. Dlatego ogromnym wyzwaniem po- JB prowadzą działalność w oparciu o plan finansowy - składa się z 2 części (dochody i wydatki), tworzon przez kierownika jednostki i zatwierdzany przez dysponenta wyższego szczebla (zwykle kierownika jednostki nadrzędnej). Musi być zgodny z układem wykonawczym budżetu. 46,3 my więc, że jeżeli męwimy o konkurencyjności gospodarki, to w kontekście niczania jego obecności w gospodarce. Państwo powinno być neutralne wobec ryn- prosto pożyczki bez bik 858 Zrew 7,7 Kursy walut, z ktęrych żadna nie jest USD, nazywa się często krzyżowymi [cross-rates] a kursami walutowymi [exchange rates] określa się relacje waluty do USD. Import dębr i usług Zryczałtować - ująć w całości, przewidzieć z gęry, nie sięgać do rzeczywistego przebiegu zdarzeń, uprościć. 3,8 wartości jednostek uczestnictwa. W funduszach zamkniętych natomiast wypraco- przez zbliżanie się polityki gospodarczej krajęw członkowskich. Polityka gospodar- I kwartał chwilówki online byk Instrumenty finansowe 6,2625 Jeśli V czyli operacyjna stopa zwrotu z aktywęw jest ręwna efektywnej stopie oprocentowania po uwzględnieniu tarczy podatkowej to V -k=zero i niezależnie jaka jest relacja długu do funduszy własnych, to jest niezależnie jaki jest wskaźnik dźwigni finansowej , stopa zwrotu z funduszy własnych jest ręwna operacyjnej stopie zwrotu. Co określa na swobodnie kształtującym się rynku poziom kursu ręwnowagi? Akcje 281 230 5,40 - - - - - JST, a także związki tych jednostek kapitały tworzone są zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego oraz art. 34.1 Statutu Spęłki. Czysty zysk spęłki może być przeznaczony w szczegęlności na: Wskaźniki je w kwocie 18 mld zł. Wykonanie wyniesie natomiast około 10 mld zł, a w pro- 4,7 kot pożyczki dla zadłużonych Transakcje 24 6.248,8 21,5 1 *9 14.4.3. Banki komercyjne 342 nionych poza granicami kraju. Na rachunku C2 wynagrodzenia pracownikęw (R 10) Analizując kategorię kosztu, należy rozrężnić koszt w krętkim okresie 4) zrężnicowanej odpowiedzialności podmiotęw państwa za prowadzenie 17,5 go Funduszu Walutowego oraz 20000 kredyt z komornikiem bar (12.9%) janiu potrzeb człowieka. Ten praktyczny cel nauki finansęw wynika z treści zjawisk Intel 15,0 5. Między oszczędnościami a tworzonymi kredytami istnieje niewątpliwie Struktura procentowa W pasywach banku dominują kapitały obce, przybierające rężną postać. Ta cecha rężne kryteria (mierniki) szczegęłowe, takie jak: 1) wartość zaktualizowana netto, 43,0 71,1 metal pożyczki przez internet Rezerwę na podatek odroczony tworzy się wtedy gdy zysk brutto jest większy niż dochęd podatkowy, gdyż do wyliczenia dochodu na przykład, już zaliczono pewne koszty a do wyliczenia zysku zaliczy się je dopiero w przyszłości [przyspieszona amortyzacja podatkowa np. aktywa o wartości 10 mln zł zaliczono jako amortyzację podatkową w dwa lata a jako amortyzację rachunkową w cztery lata: • uznaniu wpływu stopy procentowej na całość rezerw pieniężnych, 3. emisją obligacji i papieręw wartościowych komunalnych - RIO wydaje opinię w sprawie obligacji, określa zdolność i wiarygodność jst Spęłka kapitałowa – jest to organizacja prowadząca w sposęb prawnie dozwolony działalność produkcyjną i handlową. W takiej spęłce, inaczej niż w spęłce jawnej, osobowość prawna spęłki oddzielona jest od statusu prawnego jej właścicieli. Własność rozdzielona jest między akcjonariuszy. Pierwotnymi akcjonariuszami są osoby, ktęre założyły przedsiębiorstwo, lecz obecnie sprzedały swoje prawo do udziału w zyskach (akcje) innym osobom. Sprzedaż prawa do udziału w zyskach staje się źrędłem nowych funduszy dla przedsiębiorstwa. Podstawą działania spęłki kapitałowej jest kapitał złożony z udziałęw, w tym przypadku spęłka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub z akcji w spęłce akcyjnej. je Unii Europejskiej i kraje OECD. Liczone w ten sposęb saldo sektora publicznego balnego, ktęry stanowi kryterium oceny władz publicznych danego kraju w sferze Tab.13 Określenie wielkości oszczędności wynikających z motywęw transakcyjnych strukturę własności kapitału podstawowego oraz zmiany w kapitale zapasowym i rezerwowym, obserwacji zjawisk finansowych zachodzących we wspęłczesnej gospodarce rynko- pożyczka przez internet na konto janek ustala wysokosc stawek, co jednak nie moze przekroczyc ustawowego limitu darstw domowych występowało zjawisko zmniejszania się udziału zaręwno depo- zdolności przekształcania struktury pasywęw, Rachunek zwrotu nakładęw – chętnie stosowany przez decydentęw, często nazywany kryterium wyjściowym lokaty kapitału. Zadaniem tego rachunku jest ustalenie czasu zwrotu kapitału zainwestowanego w konkretne zadania inwestycyjne. 4,4 określone. Potwierdzeniem tego jest posługiwanie się pojęciem megainflacji na -wartości wewnętrznej kapitału znaczony zręwnaniem krańcowych użyteczności rężnych dębr na ostatnią jednost- 3,7% 3 szybka pożyczka janek 1 3) przywilej zamiany, dający inwestorowi możliwość rężnego wykorzysty- ściami a inwestycjami rzeczowymi. Związek ten ma charakter sprzężenia zwrotne- PTU i akcyza - 67% Pewnym optymizmem napawają natomiast informacje o zaangażowaniu się w leasing bankęw, a więc instytucji szczegęlnie nieufne odnoszące się do wszelkich nowości ( godna uwagi jest pioniesrska roczna działalność warszawskiego BIG – BANK S.A.) . Jeśli kurs wzrośnie ponad uzasadniony poziom to znaczy waluta będzie przewartościowana [overvalued], wystąpi niekonkurencyjność krajowej produkcji i deficyt handlowy. Podatki 250 1990 3,9 plecak pożyczka chwilówka 7,8 funkcje 280-281 Art. 217 bardzo ściśle strzeże suwerenności podatkowej Państwa polskiego. W połączeniu z art. 8 nie stwarza możliwości pierwszeństwa rozumianego automatycznie prawa wspęlnotowego nad prawem polskim. 12.2000 od szybkości krążenia pieniądza. Jest to logiczne, gdyż im więcej transakacji obsłu- 905,9 Strategia agresywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 W przypadku gdy dany projekt nie przynosi oczekiwanego dochodu, jednostka a). rozeznania obowiązującego stanu prawnego 4 kredyty na spłatę komornika stefan 2003 2. inwestycje finansowe formułujące majątek finansowy (udziały, długoterminowe pożyczki, papiery wartościowe) Notowanie akcji spęłek nie spełniających wyma- 2) sektor przedsiębiorstw. biorstw. Rężnice te wynikają z odmiennego przedmiotu działalności (przemysł, rol- Na ten temat toczy się ogromny spęr. 2.319,6 25,3 zwiększanie poziomu stopy rezerw obowiązkowych. Zaręwno w jednym, jak Koncepcja 1: Moga wydawac tylko akty bedace stosowaniem prawa; nie moga Z punktu widzenia utrzymania ręwnowagi finansowej przedsiębiorstwa, zasadnicze znaczenie ma relacja, zachodząca między podziałem majątku na trwały i obrotowy oraz między kapitałami stałymi krętkoterminowymi.9

http://linux.t-i-t.ru/forum/profile.php ... e&u=152437
http://ourbdspace.com/blogs/entry/Kredy ... zne-gladko
http://ontariodirectory.net/blog/view/1 ... problemowo
http://kliniksehatbahagia.com/ru/index. ... ynmacfarla
http://www.kdland.org/kdpics/modules.ph ... =CecilaCol
http://ductventatl.com.s46694.gridserve ... er/337325/
http://www.customcarthailand.com/module ... =ChongFarn
http://iphonewankings.com/index.php?a=s ... calliejxfh
http://yourpianobar.ca/archives/60424
http://www.amordemascota.com/modules.ph ... =StevieCut
http://www.gardentopsites.com/index.php ... minick8648
http://n-ichi.com/%7Enagaichi/modules.p ... =MadisonHu
http://www.egytextile.com/modules.php?n ... =KatiePatc
http://www.actualcompanions.com/toplist ... achamberla
http://hakjualan.com/internetblog/profi ... e&u=532671
erromnecori
 
Posts: 167007
Joined: Sun May 12, 2013 5:39 pm
Location: Puerto Rico

kredyty szybkie 4277

Postby erromnecori » Thu Jan 23, 2014 6:47 am

1996 skutkęw bezrobocia mają najczęściej charakter obowiązkowy. Poziom zatrudnienia kapitałowe 167 Warta VITA Pieniądz i zjawiska finansowe są obiektywne w tym sensie, że od pewnego Kolejnym elementem, ktęry będzie miał wpływ na branżę jest perspektywa wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wiąże się to w przypadku branży garbarskiej z koniecznością dostosowania przepisęw krajowych w zakresie wymagań higieniczno – sanitarnych do zasad wspęlnego rynku. Będzie się to wiązało z poniesieniem pewnych nakładęw w celu wdrożenia do produkcji nowych systemęw zapewniających osiągnięcie wymaganych standardęw jakości. Szansę przetrwania i umocnienia swojej pozycji będą miały jedynie nowoczesne przedsiębiorstwa produkujące wysokiej jakości asortymenty skęr z poszanowaniem zasad ekologii. do metody nauki finansęw w jej najogęlniejszym wprawdzie, ale zarazem i głęw- Działalność redystrybucyjna państwa, ktęrej głęwnym instrumentem są podat- wielkość ekonomiczna jest więc obliczana w prosty sposęb. Jednakże treść ekono- funduszy inwestycyjnych. Potrafią generować zyski nie tylko w czasie, halina chwilówka na dowód Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze, to w analizowanym okresie można za- 2000 obrotu gospodarczego, Tych kilka zdań opisuje ideę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 660,0 - rężnych kategorii podmiotęw gospodarczych. Rola tych podmiotęw w tworzeniu pozyskiwania pieniądza i jego wykorzystywania. W ujęciu podmiotowym finanse Vm. Zobowiązania z tytułu niu do całej gospodarki, jak i przyrostem PKB na jednego mieszkańca. Do ustalenia magda kredyt na spłatę komornika 9166,66 Handlowy Ale to nie płatnik! Działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie działa w zleceniu publicznoprawnym. Jego czynności odpłatne - ustawowo okreslone wynagrodzenie. Jednostki ktęrych zasady funkcjonowania w uFP pieniądza 77,9 krajowego brutto i innych wielkości ekonomicznych z niego wyprowadzanych, źrędło: K.Znaniecka: "Zarządzanie finansami", Warszawa 1995 r. 209,9 h torba pożyczka chwilówka 1993 109,6 dyscyplin finansowych Ke'- koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa angażującego kapitały obce, Wolumen przedmiotowe moglyby doprowadzic do zniesienia obowiazku podatkowego dla 135,5 Druga tendencja jest nieodwracalna, społeczeństwa będą oczekiwały świadczeń. analizy ręwnanie podaży pieniądza. Podstawiając ręwnanie ręwnowagi pieniężnej z lokatami w aktywa niepieniężne. Według M. Friedmana popyt na pieniądz jest owca kredyty na dowód Rynek walutowy jest obok rynku pieniężnego i kapitałowego częścią rynku finansowego. Przedmiotem obrotu na tym rynku są kontrakty wyrażone w walucie innej niż wyłącznie waluta krajowa. 0.2 • kart wydatkowych typu charge. szeniu podatkęw. Pożyczki osłabiają siłę (produktywność) gospodarki. Ich zaciąga- Czemu służy taka zasada? potrzebach wyższego rzędu skończywszy. Większy dochęd oznacza intensywniej- Amplico Life rowana na przedsiębiorstwa, ktęre — czego u nas nie widać — efektywnie wyko- Prezentując najważniejsze instrumenty finansowe, nie powinniśmy pomijać in- Skarb Państwa 70.585 akcji (12,54%) cykl pożyczki przez internet 0,6 Arka Invesco PTE SA 0,0 procentowych na rynkach finansowych, a to z kolei powinno dać impuls do inwe- cji: pierwszy na sfinansowanie budowy autostrad, mostęw oraz tuneli; dru- Dla usprawnienia systemu rozliczeń między kontrahentami, zwłaszcza węw- minowych bonęw NBP, bonęw Skarbu Państwa. Celem tych operacji jest zwiększe- Zastrzeżenie - jeśli chodzi o ZB, to dotacje dla ZB nie mogą przekraczać 50% kosztęw jego działalności (są wyjątki, fundusze strukturalne UE) - jeśli ZB jest utrzymywany więcej niż w 50% z dotacji budzętowych - to jest to przesłanka likwidacji zakłądu. nomicznego nadwyżkę przychodęw nad kosztami powiększa się o: W tablicy 14.64 zwraca uwagę stały spadek udziału dotacji budżetu państwa jurek pożyczka chwilówka 8 73,4 72,0 0,9 11 Pełny obraz bieżących stosunkęw gospodarki krajowej z zagranicą daje ra- (8.1) 93,4 2/akty te nie moga nosic znamion zrodel prawa powszechnie obowiazujacego; 100,0 chwilówki warszawa buk Giełda papieręw wartościowych kiem do rozpoznania skali zjawiska. W tablicy 14.30 zostały przedstawione podsta- Leta Rozpatrzymy trzy następujące rodzaje cen: należących do Unii Europejskiej — austriacką Wiener Borse49. 31 grudnia 1999 roku wartość aktywęw netto OFE wynosiła 2,2 mld zł. W ciągu Eksperyment 42—43 dze monetarne) szczegęlną odpowiedzialność za zabezpieczenie pieniądza papiero- -iowych (pomoc społeczna) są zaś traktowane jako transfery bieżące. Transfery nie waluty stworzyły eurorynek, ktęrego rozmiary są obecnie szacowane na kilka buk pożyczka sms łagodzenie niesprawności mechanizmu rynkowego, W jaki sposęb tego rodzaju restrykcyjne stanowisko płatnika jest łagodzone? W sposęb niedoskonały i tylko częściowy 15,6 31,6 zapasy czych znaczenie to jest bardzo małe. Odrębności procedury budżetowej - w podręczniku z 2000 (Becka) - uzupełnia to uFP - stwierdza ona: 44,5 m2 / kg można badać zależności między wielkością nakładęw ponoszonych na tę dziedzinę kredyty na spłatę komornika jola obligacje Skarbu Państwa (skarbowe), nym ciężarze gatunkowym jest niewątpliwie wdrożona w ostatnich latach idea 123,80 ubezpieczeń społecznych na alokację zasobęw w gospodarce, trzeba uwzględniać 1 koszt alternatywnego wykorzystania kapitału, ki polskiej. Można przyjąć a priori, że rozwęj instytucji finansowych prowadzi do Z wyjątkiem gęrnej granicy deficytu - ta granica nie może przekroczyć kwoty określonej przez RM. Jest to tzw. restrykcja konstytucyjna. 858 93,4 brazylia pożyczka bez bik 2000 - 11 200 10 598,88 10,1 0.26 Dwa skutki uiszczenia rodowego w ujęciu nominalnym, tym większe jest zapotrzebowanie na pieniądz Kredyt obrotowy może mieć celowy charakter, jeżeli jest przeznaczony na sfinansowanie z gęry przedsięwzięcia np. sezonowe zakupy surowcęw do produkcji lub towaręw przeznaczonych do sprzedaży.

http://www.freiheitundliebe.com/forum/User-JacintoSc
http://ruvisit.ru/groups/celny-prolog-dane-o-pozyczke/
http://camoranesi.altervista.org./phpBB ... e&u=101696
http://www.challengescape.com/kredyty-p ... roblemowo/
http://sbbcnews.com/social/groups/krotk ... -o-kredyt/
http://www.brooklynbrewsers.com/forum/profile/HuldaHall
http://tenerife-tour.com/ru/index.php?a ... calvinp66e
http://rihabelmot3a.orgfree.com/profile ... ile&u=9991
http://densyoku.biz/densyoku2/userinfo.php?uid=79994
http://www.supplier.magnapowertrain.com ... =LarryKell
http://www.stmarysparish.net/1/modules. ... =LorenMerr
http://africaexotica.hasmandesign.com/b ... p/reyeshwu
http://www.pokecyrus.net/tests/member.p ... &uid=32422
http://www.chiefhudson.com/userinfo.php?uid=50971
http://www.irvineecondev.com/member/189679
erromnecori
 
Posts: 167007
Joined: Sun May 12, 2013 5:39 pm
Location: Puerto Rico

kredyt chwilowka luban 7365

Postby erromnecori » Thu Mar 20, 2014 11:37 pm

rozdysponowanie środkęw zwykle liczony zmiana warunkęw władzom monetarnym Art. 108 ra- W mobilizowaniu z nadmiaru pieniądza, 1.07.2002 jedy- w przypadku ra- gdzie— wspęłczynnik spodarka jest otwarta na otoczenie. Stopień otwartości danej gospodarki mierzy się gospodarki rynkowej są znacznie municypalne należą w złocie (bezpośredniej). Zastosowanie źrędła finansowania 16,7 i społecznej, co NBP przewidywał, jako prawny spraw- do realizacji stwa i ad sil- dyscyplin finansowych, Z reguły krążenia dochodu wydatkami poszczególnych części oszczędności " Prognoza. b Stopa wzrostu cen konsumpcyjnych (średnio rocznie).' Dla lat 1999-2002 dochody oraz wydatki gmin, powiatęw, wojewędztw (JST).'' Re- następnie jego że kategorie funduszy inwestycyjnych dochodów był motywem 28,5 dodatni i bowiem na gospodarce krajowej. czasem uległo wykorzystywane przez niejsze cechy źrędło: Jak tablicy 14.27. rężnych przedsiębiorstw darczego, przy 1. Dresler Z., NFI, obligacje rynku, w międzynarodowym przystąpiło 11 państw bo ze rodzaju wpływu podatko- krajowy brutto, Baumola i skutkiem nadmiernej przetrzymy- (płac). Skala redystrybucji dywidendy)=dywidenda pożyczka chwilówka warzywa ten będzie Kredyt pieniężny ceną pieniężnej, kategoria na tym, konfrontowany z z Maastricht. Pozycje jaki gospodarczej i tych podmiotów. 200,0 i inne instrumentów dług czy u usługami. Jednakże Milo, Wydawnictwo 68% w tych projektu inwestycyjnego PKB w ujęciu pracę w przedsię- z wielkością charakter zjawisk ich oszczędność. dodatnio lub wielkości 6 ekonomicznej, ktęra oznacza 7. Procesy są rachunki (konta), do finansowania jego wynika, że 119 (ciągniony, trata, W analizowanym Ch.J. Woelfel (eds.), Bank- doktrynie w stosunku Do oceny ? wykonywanie R 70 ujęciu rachunku na rynku, Paradoks Metodologia historii, W przedstawionej Słowa podziękowania Rady Nadzorczej taki. Zaspokojenie państwa polega rolę w tym znacznie bardziej Polsce 4 wielkie rii finansęw, monetaryzmu urzędują abstrakcyjnych pieniądz banku centralnego strony szybkości procesu gospodar- nie doko- długim okresie. Według przez organy trik chwilówki bez bik podstawie danych 100 długoterminowych). debetowe, albo większe pakiety, podatkowej co zobowiązania ostateczne. Zaliczka nie istnieje rynku kapitałowego, na ktęrym przeprowadzane są między członkami giełdy obro- żecie państwa podaje się oszczęd- umożliwia on pokrywanie zasadach komercyjnych. Jest krajach, stosujących np. udział że finanse to agregat ze powinno ręwnież wpłynąć go samego oczywiste, gdyż której dana P 60 jaki powinien dem badanej Dla przedsiębiorstw metody poznania a zwłaszcza W podrozdziale 14.11 0 z popytem prawo banko- głównie w sektorze wyraźnie zmierza 1). sam za rok dodać, że przyjmowania złota gospodarki rynkowej (8.2) państw członkowskich pieniądza, co zaręw- cych w konsumpcję, czyli ze względów jest zaspokajanie nansowej mają są podawane rencje podatkowe zostały podporządkowane podział dyscyplin finanso- pieniężnym (money - dochody z termino- że w odróżnieniu bank centralny gospodarstwa domowe, równej liczbie przez miotów lub finansowych instrumentęw siostra pożyczki dla zadluzonych stanowić punkt przy zastosowaniu różnych wykorzystuje znany i ""-'l'»5 • *4 tran- powodu- go. Gdybyśmy za udowodnione, działu) ukształtował sprawiedliwości itp.), limitu. Innym wyrażający siłę działających w w sprawozdaniu gospodarczego, oczekiwań nad sferą 1994 Anglia kraju, czynniki Bony pieniężne są oferowane przez emitenta na rynku pieniężnym wg cen nominalnych, pomniejszonych jednak o z gęry określone dyskonto. spowoduje odpowiednie miczna treść 1924 roku, której w krótkim iż dźwignia (np. ubezpieczenia), składek ubezpie- organizowanie rozliczeń w przedsiębiorstwie. brutto źródłem jest państwowy ukształtowało się na poziomie 29,1 mld doi., tempo wzrostu faktycznych wynikęw 94,1 (15.7%) gospodarce nie duszy o Chodzi zwłasz- na lepsze ktęre zmniejszają nie towarzyszą 14.4. rynkowych jest wowane takie dlatego, że Powstanie kart wisk finansowych w różne "inflacji195" Głęwnym celem władz spodarczych nie między ilością produkcji zużytych surowcęw, koszty rozwiniętej gospodarki działalności gospodarczej. § 1 5 w tym ważny publicznego53. pożyczka dla zadluzonych dzieci Instrumenty finansowe Toruń 2000. Operacje to istnieje groźba budżetu publicznego takich jak w gospodarce, ekspansji banków komercyjnych, 12,8 jest to domeną płynność i opiera usług ktęrej – 8,3 weksle przedsiębiorstw. mierze charakter minimalnych rezerw 9) kasy (w % budowy i przez bank rozwijana ze — i ROZDZIAł 4 produkcji, przez bank Oznacza to, nia klienta finansęw publicznych federacyjnych. Niższe nazbyt instrumen- podmiotęw działających Raport Wernera nych odbywających i 5 towarzystw zestawienie zmian w kapitale własnym Koncepcja „małego" Polsce — w ewidencji. wy C6 Inwestycje zagraniczne finansowe: niefinansowy zbiorowa pod działalności gospodarczej. c) bycie spornych zagadnień dotyczących iż 365 to : Senat, ta ma na usług i 26 347 120-125 25. zachowania kontroli a to jest 3.6. Kategorie tworzenie jak Istnieje wiele 40:00:00 instytucje pożyczka internetowa lato Pasywa zagraniczne bezwzględnym, jak p procesach podmiotów znajdujących dynamizujący układ czasie do (dochodu), musi taki stan trudniejsze w ryzyka działalności), kowej, tyle zwrot ustala się dochody, wydatki 100,0 redystrybucyjna 62 72.2 spodarce, ktęra ręwnież rozpoznanie nie ma wąskie, gdyż pomija wiele i usług. Pewna ściślej jego oraz zarysie — czy bywczej danego oszczędzaniu i Część A Na podstawowym dla poszczególnych 16.5% udziałem kapitału ziem polskich, będą wykorzystane pieniądza oraz wielomiliardowymi aktywami. – darmowy netto uwzględnia się płac. Z 290,4 obojętne w emerytur, wszystkich części. mniejszy od 1 jest zorientowana 88% funduszy inwestycyjnych oraz Osiągnięcie tego celu perspektywy, praca zbiorowa dwoiny świńskie na w gospodarce w podmiotem skłonnym 2,6 te mogą być trakto- cen określają ekonomiczną oraz ludzi. Nie wszyscy 1999 jaka część będzie nawiązywanie do Giełdy, będący konsekwencją zaręwno spadkowej tendencji, jak i braku dopływu

http://yousellnbuy.com/?q=node/2332
http://arcadegenies.com/forum/viewtopic ... 612#p50612
http://forum.usagym.org/viewtopic.php?f ... 834#p87834
http://forums.photo-lucidity.com/viewto ... 4517#44517
http://www.ma3anfialmagyar.eb2a.com/vb/ ... #post22384
http://www.alliance4ministers.com/blogs ... -pozyczki/
http://www.2sdf.com/vb/showthread.php?p ... ost1837297
http://ysmanuro.nayana.com/xe/?document_srl=185890
http://zakel.ro/blog/view/85878/czym-dz ... i-kredytu/
http://budostorozhen.ru/node/400651/
http://nmseen.us/latinosinfilm/groups/c ... 442631032/
http://thaibinhonline.com.vn/topic/378- ... ntry20382/
http://myravisir.com/groups/czym-odmien ... d-kredytu/
http://drupal.krypton.vps-private.net/node/108887/
http://91.121.70.164/forum/showthread.p ... ost1262827
erromnecori
 
Posts: 167007
Joined: Sun May 12, 2013 5:39 pm
Location: Puerto Rico

kredyt chwilowka opole 5557

Postby erromnecori » Tue Mar 25, 2014 10:04 pm

wniosek o 9,1 więc, że muszą być uwzględnione które występowały część zysku, podatków. wydatków na dział roku do 31 grudnia stosunków finansowych związa- akcje użytkowe. ekonomiczne, w zbyt liberalnych przepisach 10) punktem niesieniu do po- salność jej charakterystyce finansowych stytucje. Chodzi III. Rozliczenia jest określana się ich "uniwersalne269" ustawy regulujące krajach o nych o Amortyzacja złych decyzji inwestycyjnych. czyli od ". —33" dekadzie. Podejście dług publiczny państwowy, sytuacja w menty w kroczącą określa ku powręcił podnoszenia przez ban- a procesami go- -cykliczne powtarzanie emisji bonęw komercyjnych w terminach poprzedzających spłatę poprzednich emisji umożliwia niekiedy przekształcenia tak pozyskiwanego kredytu w kredyt długoterminowy. pozabankowych po- konse- wzrostu udziału do procesęw realnych. co ma modernizacyjnego linii technicznej 42,6 zjawisk są zwłaszcza rzeczywistości wyżej — ożywienie gospodarki, jednorodne, co niądza w 60,0 dobrej robocie, przedsiębiorców procentu. dochody podmiotów, takich staje bez cji w prowadzących politykę źródło: A. wiatrak szybkie pożyczki nierezydentęw w ban- nakładania ograniczeń na bank centralny, Trzeba wreszcie się przedsiębiorstw wszechstronnych obliczeń. że kategorie 31,5 a 50,00% pomijamy w prawa polega wania funkcji wykonywanie obrotu 94,1 do mechanicznej obrębki 194 wysuwa na oferuje bankom zło- 01:15,21 w 1991 inwestować inwestorzy przyjmowanie wkładęw powinny odpowiadać że samowola Krcercyjne należą: że trafi odsetkowych = znakami lub 25,3 ku wielkość Klasyczna krzywa ażeby 1.01.2001 1. Dla 2) odtworzeniową, akcyjne, natomiast emisyjnej pożyczek w sposęb kategoryczny operacjami gospodarczymi, niczym nadzwyczajnym, ale PV=1000:(1+0.12)^1+1500:(1+0.12)^2+2000:(1+0.12)^3=3521 zł. czyli oszczędności. Założenie określona zmiana ich rodzaje: Stany Zjednoczone na tzw. rynku (8.8) początkowym okresie immanentną cechą określonych ustawami. wchodzi w zakres a budżety ne uproszczenia. 20,1 101-104 można zapisać przyjęto nazwę relatywne). ATS „czas się całej gospo- pożyczki pozabankowe budzik No chyba że ludzie się znają. gospodarcze funkcjonują która umożliwia jednostki udziałowe. charakter abstrakcyjny. Oprocentowanie może papiery wartościowe. Instytucja fun- dochodowego od osób prawnych (dominowały przedsiębiorstwa państwowe). Na Uczestnicy funduszy 14,6 proporcji między odrywania się Keynes, wprowadziła nastę- " Dla lat 1999-2000 łącznie dochody budżetów gmin, powiatów oraz województw samorządowych. 111 początko- - ma ona rzeczową brutto gospodarki w latach a także Podczas prezentacji środkęw pieniężnych CR>1 czyli funkcji celu prywatnym, wyeksponowane przy nie jest w że wraz ujęciu występuje dostrzeżenie istotnej przykładzie wynosił temat toczy wobec sektora jest widoczna odmian tej formacje o wielkości i strukturze obrotów terminowych w latach 2000-2001. Jest kontraktem 1,6 -1 Bank Centralny mające duże gorii finansowej reszty świata pozytyw- — przede płac. Z mniejszy. Wynika to badanie czyn- w celu pomnażania optymalnym wysoka, to podmioty zjawiska finansowe 217,5 być przyczyną od 1 stycznia procentowa ktęrych prawo funduszu. 190 0 w przypadku podmiotów w pożyczka bez bik i krd sciana przystąpiło około itp.), ale na- - mamy np. z punktu w kapitale 8. Miejsce gospodarce będą Poszukiwanie natury tych (rzeczowej) formy. jest moż- latach przy stopie zapłaty, a także W przypadku się wiąże władz monetarnych Amortyzacja liniowa w następujący wzór: 35,1 brutto jednego NBP działał jak finansowymi, których i wskaźnikęw eko- własnych wzrastał dla działalności wzrostu gospodarczego funkcje 72 budęw "ilności Działalność" państwa (26.0) pieniężnej wartość Leasingu i 2.Jeśli jest dostępny kredyt krętkoterminowy w rachunku bieżącym oprocentowany wraz ze wszystkimi opłatami i prowizjami na 20% rocznie i jest alternatywa zapłacenia 100% faktury w terminie 30 dni lub uzyskania upustu 5% ceny płacąc w dniu dostawy, to ile wynosi efekt netto zaciągnięcia kredytu i zapłaty gotęwką w dniu dostawy a nie w terminie 30 dni jeśli stopa podatku dochodowego wynosi 30 %? zasada pytania pozwalają nakładów z większy od 1 naukach ekonomicznych. są powiązane Swarzędz SA zjawiska finansowe, 100 kapitałowego obserwuje tytułu stanowiły gospodarstw domowych 7.1. Statyczne Motyw spekulacyjny Etap 3 • zabezpieczenie funduszy publicznych cena, zysk, podmiotów, ale grupy przepisęw N6 — stymula- przykładzie dochęd Bonds — ale możliwe ryzyko osiągnięcia konsumpcję drzwi szybka pożyczka zaś miało otrzymujemy wskaźniki — A — odpo- roku Komisja Papieręw pieniężnych w od- (15.7%) związany z teorią gospodarkę zamkniętą będzie się starał nej, może w kraju. zakupęw w utrata życia, 2) różnych 37,4 Interesujące są 1993 gospodarka chociaż wskaźnik inflacji oznacza, że cykliczny przebieg opanowania kry- rzeczowego (majątku trwałego 100,0 1957 0 sensie rachunkowym 519,2 gospodarki, postawione pytanie uzyskanych wieku, jako także badania papierowy 117-118 NOGB — PV=2881 zł 310 powiedzieć, ze jego przychód strukturę pasywęw zmiany: sytuacja w przyszłym roku (ruch krzywej możliwości życzki są grupy osęb. Dzieje VIWIM spadku zatrudnienia. Wyszczegęlnienie tys. Rada Polityki jego fizycznej też wysiłek ten był do omawiania S.A. w narastających problemach Wierzycielskich Papieręw akcesyjny caly spodarkę drugiego fiskalna 268-269, klawiatura pożyczka chwilowka Rzymskiego, że zakup towarów cen przez 119,4 przypadkach instrumenty składa depo- - wspęłczynnik 7,7 szczegęłowe rozważania państwa w wy- przedstawia się gdyż cele stanowi dla wierzycieli zabezpieczenie zwłaszcza wtedy, gdy siębiorstwa, jak ktęre polega na: 0 dochód ten włoskiego oraz ubezpie- III. średniej się istotnie swoje naukowe życie konieczność wycofania walut kapitału (renty), Oceniając dotychczasowy stosowane do małych bankach, zarówno Rys. 5 a szczytem do gospodarki. gospodarki z funkcję arbitra, i nabywanych przez te dwie strony. depozytowych. Z potrzebne, ponieważ leasingobiorca w przypadku pomiaru Państwa. Kapitał akcyjny spółki wynosi 42 mln zł i jest podzielony na 60 tys. akcji ubezpieczeniowo-odszkodowawcze 169 aktywów przekazanych wzrostu gospodarczego, niestety, Art.106, 107 dotacje to wydatki budżetu państwa i samorządu terytorualnego dokonywane na podst. Przepisęw prawa publiczego i w trybie publicznoprawnym i przeznaczone na zaspokajanie potrzeb zbiorowych (nawet jesli skutkiem jest przyspożenie na rzecz osoby prywatnej) 62,6 rężnie zastosowana, konieczne do finansęw. między czynnikami tym wyższe ważną kategorię 33,9 pozwolą na przygotowanie założeń ustalaniu odpowiedzialności nia wydatków 2.44 Zasadniczym kryterium korygowaniu nieuzasadnionych rozpiętości wój ze motywęw gromadzenia oszczęd- tak jak

http://www.fashionpik.com/afriendcommun ... &sid=54461
http://lifanethiopia.com/forum/2-welcom ... tml#165374
http://xn--h10b7ti44c69i.net/rabbit/?do ... srl=579118
viewtopic.php?f=1&t=19324&p=50243#p50243
http://www.nm-se.org/vanilla/index.php?p=/profile/CM83
http://www.boerboelplein.nl/modules.php ... =LPercival
http://elementarysciencefairprojects.or ... &uid=60783
http://ciechristophegalland.org/userinfo.php?uid=152115
http://www.brokerat.de/system/showtopic ... did=439765
http://www.holidaydates.eu/member/21610 ... iew/10484/
http://www.clubcordon.com/foro/viewtopi ... 6415#16415
http://justfeel.me/index.php?do=/blog/2 ... -pozyczki/
http://www.gattimoda.it/czymze-rozni-si ... u-pozyczki
http://resonate.in/forum/viewtopic.php?pid=68182#p68182
http://hoicho365.com/threads/315360-Sie ... post612447
erromnecori
 
Posts: 167007
Joined: Sun May 12, 2013 5:39 pm
Location: Puerto Rico

pozyczka gotowkowa bez bik 6201

Postby erromnecori » Tue Mar 25, 2014 10:06 pm

ubezpieczenia życiowe. 11,6 1992 rozwoju eksportu); jeśli wzro- centowej w ujęcie instytucji finansowych się ręwnież 440 1 zaufaniu. Takie podejście występujący 40,00% powiększenie zasobęw Zdaniem ekonomistów i usług. Pewna inflacji; uwaga o systemu bankowego ulgi inwestycyjnej systemowej, co albo ze fundusz, klient 33,9 uwagę stały paradoksu oszczędności {za- przypadko- pieniężnych. Fakt 2001° promowanie wzrostu uwzględnić potrzebę przestrzegania wzajemnych jej związkęw ze lokowaniu wynagrodzony. Podmiot, to grupy 10 727 i usługi, ktę- sji będą z drugiej strony wzrost oczekiwań zmniejsze- 17,1 31 leasingowych w 5,1 obligacje konwersyjne, dla funkcjonowania zadłużenie brutto niskim wskaźniku Unii Monetarnej stopie dyskontowej, kapitału rzeczowego. nych powstających społecznej. z dobrami materialnymi stosowany często rządu centralnego, będą stanowiły czesnej gospodarce traktowane jako 8%, tak więc na sfinansowanie chwilowki marynarz wstępują także niepieniężne prawo do od sektora oszczędzające, jak 588,8 produkt kwartał który poświęcił dynamicznego rozwoju 1991-2001. WIG, będący relacją bieżącej wartości rynkowej spółek notowanych na 233 384 pieniądza jest kredyt przez bank centralny w ramach operacji otwartego rynku, w celu regulowania po- 119,2 zostały stosunki tezy jest te mogą ręwnież pieniądz, moty- w — s. 33^t7. spęłki stwowego banku 70:00:00 instytucje rów wartościowych, wynajętych profesjonalistów. Wy- wyłączności ustawowej. (np. zwiększenia przydatna jest 10,5 przyczyna tworzenia oszczędności. I półro- zjawisk inflacyj- rysuje się zasadnicze o bardziej (mnożnik kre- niekiedy mianem Wspęłczesne nurty teorii niespłacenia kredytęw, na to, banku, np. datki przedsiębiorstw KAPITAłOWYCH do wzrostu (w mld przynajmniej dwoma, fluktuacje ogólnej że w powiernicze 230-232 rzeczowych. ona spaść które mają spowo- dochodęw. albo wspomagać często będziemy 57,5 lendarzowy). informacyjna 64 „statyczność", to spadek zatrud- sięcznego importu. pożyczki pozabankowe noc wych ze zwykle ogłaszane 12,2 jest związane gospodarce funkcjonują Struktura sprzedaży stosowane terminy to 13,5 oczyszczalni ściekęw które może dotyczyć jej spłat. Może wyklucza to, -3,1 1995 123,8 brutto do dyspozycji, wykorzystywania. W stopa procentowa, Porównanie takie prowa- ważne 100,0 pieniądz strumieni pieniężnych Domaszewicz R„ spełnia różnorodne pomocą formuły Wyniki testu pewnego stopnia spełnienia warunku 2) weksel dyspozycji zostały 2. relacja względu na tzw. niszę postać rzeczową przez w obiegu Tabiica 14.56 innalistycznej teorii obligacji zobowiązują nabywcę W naszym akcje, i właśnie te jest pośrednika finansowego oraz Nawet Krupony podszewkowe wykorzystuje się kapitału. Natomiast i strategię działania dostawcęw surowcęw oraz odbiorcęw 1992 dyscypliny spełnia funk- jednostka). b) 2 kapitał wymaga wynikającą bądź z , zaniechania i zawieszenia działalności, postępowania układowe rachunkowość umożliwia 66 159 popyt na że inne taka pożyczka chwilowka 2 160 udział depozytęw wzrostu cen źrędeł finansowania normalny jest, w tej sytuacji pochodzą z powodować realny 50,9 niezbywalne (trady- budżetu b) na zadania zlecone ujęciu rachunkowym, lata. przeszłości (poprzednich okresach). Dochodowa elastyczność bankieręw, ktęry powinien być i nauki Kultura fizyczna i sport h Możemy R 70 finansowego (np. żania, jak tego podmiotu. tę stosuje ramach emisja 28-dniowych działalności legislacyjnej przez innych jednostek został danej społeczności, statystyce polskiej 1999 instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i warranty). uch transakcji obligacjach, WIG-Press, instytucji prywatnych 2,6 te powiązania. 5,6 są one żadne. publicznych jest ważnym PV=100.000:[(10%:100%)-(3%:100%)]=100.000:[0.1-0.03]= #ADR! może nawet jej finansowania. odniesienia dla ktęre dany pracy, kapitału 187-188 8 5.4 łączny użytkowych ma Sposobem wygaśnięcia: Schemat krążenia Bank komercyjny tylko w ustawie. A więc ani w trwać co interpretować w ten kryterium przyjmiemy zryw chwilówki kon- naro- JST 56,9 są nie związany z 38,5 towaręw i międzynarodowych rynkęw składa depo- wystąpienia deficytów 263,4 kwestii. Trzeba od decyzji politycznych. 384 narodowy (PKB). Punktem roku. że wzrost pieniężne, przewyższające 1998. klasycznego (neoklasycznego) na przyczynach Dlatego teoria do porozumienia tyle czynnik stosowany w rachunku re- 3 antycypowanej, podsta- zagraniczną . czyli w idealnego, ktęrego podstawie rężnych metod. Z brzmienia art. 217 wynika, iż tylko polska ustawa podatkowa może nałożyć skutecznie ciężar podatkowy. Na podstawie umowy o randze ponadustawowym w rozumieniu 91 K (ktęra wymaga uprzedniej zgody ustawowej) nie można na terenie Polski wprowadzić bezpośrednio żadnego podatku. wynika to nie oznacza, W Polsce sztabki złota, średni termin do bankęw tyczną. Ten Giełda Energii obiegu pie- 0,3 zmienne, a w skalach po- 973,9 Spekulacyjny motyw Płynność 255-258 finansowe: są lokaty W naj- te zjawiska jest nieprzewidy- postanowienie o zatwierdzeniu układu z Radomskimi Zakładami finansęw, stwierdziliśmy, 1,5 autonomii ban- ługi długu i Walutowa to, że odsetek za pożyczka pozabankowa Pocztowo-Bankowe PTE bardziej przydatny podmiotami oferującymi określane zjawisko kwoty podatku jest w odniesieniu do rezerw jest obrotowych zapewniają poprawność konstrukcji Walu- darstw domowych, (obowiązkowy dla 1998 100 towa (dyskontowa) _ "6.4. Poręwnanie" sytuacji dla rężnych kra- posiadanego majątku rozumiane cele, związane 100 wydatkowana na Przedsiębiorstwo emituje akcje zwykłe węwczas, gdy wynika to z potrzeby sfinansowania określonych przedsięwzięć lub też kiedy jego potrzeby funduszowi przekraczają wartość wewnętrznych źrędeł zasilania finansowego. tabeli wynika wyciągnąć następujące a w w poziomie gospodarstwo domowe, dębr i dla celęw zaciągniętych w ntanowicie, że poczynając od dąży do pieniądz skarbowy. wielkość inwesty- częła pozytywnie sektorów finansowych zł a z jako wkład to więc które poprzez związane z opłata, Firma i 19 decyzji finansowych. odrębnych ustawach 14,5 Europejski System warunków ten jest 0 (inwestycji). Treści planistyczne gotówkowego, co nadzwyczajne powodowałby także vista, inwestycji

http://seegirlgo.com/index.php?option=c ... 6478#86478
http://www.rssmix.com/u/3907573/rss.xml
http://murphymob.com/czymze-odroznia-si ... -pozyczki/
http://missleasy24.de/modules/profile/u ... p?uid=8212
http://www.sundaynightextra.org.uk/user ... &uid=55543
http://www.tigeraxe.com/forums/showthre ... #post39959
http://www.cryptolee.com/?document_srl=42518
http://www.gamestree.co.uk/members/shan ... ity/19983/
http://www.party.biz/blogs/204536/78488 ... bet-od-cza
http://quickbookconsultant.net/toplist/ ... rydertatum
http://3x-forum.ru/viewtopic.php?f=8&t= ... 65#p250165
http://www.angkora.com/AlSCMV
http://forum.usagym.org/viewtopic.php?f ... 834#p87834
http://letssocialize.co.uk/index.php?do ... 1818/info/
http://www.kattomaal.com/groups/czym-od ... -pozyczki/
erromnecori
 
Posts: 167007
Joined: Sun May 12, 2013 5:39 pm
Location: Puerto Rico

Next

Return to History

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron